K*nh cường lực vốn l* v*t liệu ho*n thiện được s* dụng phổ biến hiện nay