Conversation Between B52EBY and bandconcac

1 Visitor Messages

  1. trung tam tieng anh thanh lap cong ty so dien thoai tu van luat http://we-cooking.com/ w http://tuvanphapluattructuyen.com/ nhac san cuc manh ông mu?n làm thê t? c?a nguoi!
    Tiêu Minh Đu?ng há h?c m?m, không nói ra l?i.
    Gă th?t không tu?ng du?c, Hàn M?c s? s? d?ng chiêu này, mà dù Hàn M?c th?t s? làm nhu th?, Tiêu Thái su v́ gia c? s?c m?nh c?a ḿnh mà lôi kéo Hàn gia, r?t có kh? nang s? dem Tiêu Minh Mai g? cho Hàn M?c, m?t giao d?ch hôn nhân v́ m?c dích chính tr?.
    Hàn M?c cu?i ha h?:
    - T?i sao không du?c? Mà chuy?n du?c hay không ta nghi chu v? không làm ch? du?c, c? d? Thái su d?nh do?t v?y, ôi… b? di, lănh m?t tr?n ḍn mà d
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1